رئیس انجمن مراقبت های ویژه اطلاع داد؛ کمبود 50 درصدی تخت های مراقبت های ویژه

به گزارش وبلاگ اخبار تکنولوژی، سوادکوهی با اشاره به اینکه د ر حا ل حاضر 7800 تخت مراقبت های ویژه د ر کشور دا ریم، گفت: کمبود 50 درصدی د ر ا ین زمینه وجود د ارد.

رئیس انجمن مراقبت های ویژه اطلاع داد؛ کمبود 50 درصدی تخت های مراقبت های ویژه به گزارش ، علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت های ویژه د ر آستانه برگزاری ششمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه اظهار کرد: ا ین کنگره نوزدهم تا 21 دی ماه امسال د ر مرکز همایش های رازی تهر ا ن با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته به صورت بین المللی برگزار می شو د. و ا فزود: مهمانان خارجی ا ین کنگره 7 نفر هستند که 3 نفر آن ها بهترین های دنیا د ر زمینه مراقبت های ویژه ا ز کشور های آمریکا، بلژیک و هلند هستند، همچنین یک روز قبل ا ز کنگره بر نامه علمی د ر بیمارستان مسیح دانشوری خواهیم د ا شت که نمونه آ ن د ر کشور فرانسه برگزار شده و د ر واقع اولین بار ا ست که د ر خاورمیانه د ر کشور ما اجرایی می شو د و مباحث مولکولی سپسیس د ر آ ن مورد بحث و آنالیز قرار می گیرد.

رئیس انجمن مراقبت های ویژه ا دا مه دا د: مدیریت د ر بخش های مراقبت های ویژه، روش های تشخیصی و آزمایشگاهی د ر مورد بیماران بدحال، اخلاق پزشکی و پزشکی قانونی، تصویربرداری پزشکی د ر بیماران بدحال و اقدامات مداخله ای و آموزش و پژوهش و مراقبت های ویژه، همچنین علم مراقبت های ویژه و آ ینده ا ز جمله محور های ا ین کنگره ا ست.

ارسال 140 مقاله به دبیرخانه کنگره بین المللی مراقبت های ویژه

سوادکوهی گفت: 140 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که 100 مورد آ نها د ر کنگره ارائه می شو د و 145 سخنران ا ز شهر های مختلف و د ر رشته هایی همچون عفونی، ریه، نفرولوژی، رشته های تخصصی و فوق تخصصی جراحی و قلب خواهیم د ا شت.

7800 تخت مراقبت های ویژه د ر کشور دا ریم

و با اشاره به این که د ر حا ل حاضر 7800 تخت مراقبت های ویژه د ر کشور دا ریم، گفت: د ر حا ل حاضر کمبود 50 درصدی د ر ا ین زمینه وجود د ارد که البته ا ین نسبت به کل تخت های داخل کشور و نه استاندارد کشور هایی همچون فرانسه ا ست.

رئیس انجمن مراقبت های ویژه ضمن تشکر از علی بیداری، مدیرکل اداره آموزش مداوم وزارت بهداشت بیان نمود: رشته مراقبت های ویژه، رشته جوانی ا ست که ا ز لحاظ علمی د ر ا ین حوزه د ر منطقه د ر رتبه دوم قرار دا ریم و امیدواریم وزارت بهداشت یاری های بیشتری ر ا د ر ا ین زمینه ا نجام دهد تا موفقیت های بیشتری حاصل کنیم، البته تحریم ها و شرایط اقتصادی موجود وضعیت نامساعدی ر ا ایجاد نموده و لی ما سعی می کنیم بهترین خدمات ر ا به مردم علی رغم ا ین مسائل ارائه دهیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به "رئیس انجمن مراقبت های ویژه اطلاع داد؛ کمبود 50 درصدی تخت های مراقبت های ویژه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رئیس انجمن مراقبت های ویژه اطلاع داد؛ کمبود 50 درصدی تخت های مراقبت های ویژه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید